Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden in gewone mensentaal

Zie hier een volledig overzicht van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 1 Definities
Definities zijn natuurlijk belangrijk. Maar we hebben geprobeerd om deze vertaalslag zo simpel en helder mogelijk te houden.
De klant staat bij ons centraal. Dit kan zijn een:​

Particulier (‘consument’)
​Particulier in de uitoefening van zijn/ haar beroep
​Bedrijf/ onderneming

Artikel 2 Identiteit ondernemer
Wij zijn Stichting Utrechtzorg.
U kunt ons zo bereiken:
Bellen: 030 6340808 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.)
Mailen: secretariaat@utrechtzorg.net
Schrijven: Kokermolen 3, 3994 DG, Houten

Artikel 3 Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden worden onder uw aandacht gebracht voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten. Dit vinden we belangrijk omdat hierin staat wat wij voor u doen en wat we van u verwachten.
Soms gelden er aanvullende voorwaarden bij bepaalde producten/ diensten. Als dat het geval is, wordt dit duidelijk aangegeven (bijv. bij aankoop van vouchers).

Artikel 4 Het aanbod
We vertellen zo nauwkeurig en volledig mogelijk wat u bij ons kunt afnemen, wat het kost en of het retour kan worden gezonden.
Het kan natuurlijk gebeuren dat er een foutje staat op onze producten- en dienstenpagina. Als op voorhand duidelijk is dat het een foutje is en u dat had kunnen weten, dan mag u ons daar niet aan houden.

Artikel 5 De overeenkomst
Via onze website kunt u een bestelling bij ons doen. We zorgen ervoor dat dit veilig gebeurt. Van de bestelling sturen we u een ontvangstbevestiging. Bij de levering van het product/ dienst ontvangt u o.m. de nodige informatie over ons bezoekadres, de prijs, het herroepingsrecht (indien van toepassing) en het herroepingsformulier.

Artikel 6 Herroepingsrecht
Bent u als consument niet tevreden met het product? Dan mag u het binnen 14 dagen na ontvangst retourneren. Hetzelfde geldt voor diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager zijn geleverd (bijv. via e-mail).
Heeft u zich aangemeld voor een workshop, (online) cursus e.d. dan kunt u zich tot 30 dagen voor aanvang afmelden. Er wordt dan 20% annuleringskosten in rekening gebracht vanwege de kosten die wij dan al voor u gemaakt hebben. Het is uiteraard wel mogelijk om voor een vervangende deelnemer te zorgen. Verder ontvangt u dan van ons een tegoedbon met het resterende bedrag.

Artikel 7 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Tijdens de bedenktijd mag u als consument het product uitpakken en beoordelen net zoals u in een winkel zou doen. Gebruikt u het product zodanig dat het niet meer zoveel mogelijk in originele staat is, dan kan het zo zijn dat u minder geld voor het product terugkrijgt.

Artikel 8 Uitoefening van het herroepingsrecht en de kosten daarvan
Indien u als consument een product retourneert bent u zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop dat gebeurt en de kosten daarvan. Vergeet niet het herroepingsformulier bij te voegen.

Artikel 9 Verplichtingen van ondernemer bij herroeping
Zodra u als consument binnen 14 dagen aangeeft iets terug te willen sturen dan doen wij het volgende:

U ontvangt nadat wij de aanvraag hebben ontvangen een bevestiging, en;
​U ontvangt binnen 14 dagen het geld terug.

Artikel 10 Uitsluiting herroeping
U begrijpt vast dat in de volgende situaties niet geretourneerd kan worden:

De uitvoering van een dienst binnen de bedenktermijn en u afstand heeft gedaan van het herroepingsrecht
​Deelname aan een workshop/ (online) cursus binnen de bedenktermijn en u afstand heeft gedaan van het herroepingsrecht
​Ingewisselde vouchers of tegoedbonnen binnen de bedenktermijn en u afstand heeft gedaan van het herroepingsrecht
​Andere diensten of producten waarbij u nadrukkelijk afstand van het herroepingsrecht heeft gedaan
​Producten of diensten die specifiek op maat zijn gemaakt voor u

Artikel 11 Prijs
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en verzendkosten. De verzendkosten worden apart berekend, maar worden wel bij de totaalprijs opgenomen.

Artikel 12 Nakoming overeenkomst en extra garantie
U heeft recht op een kwalitatief goed product of dienst. We zorgen ervoor dat onze producten en diensten conform de specificaties zijn.

Artikel 13 Levering en uitvoering
Wij zorgen ervoor dat uiterlijk binnen 30 dagen wordt geleverd op het adres dat u aan ons heeft doorgegeven, tenzij een andere levertijd is afgesproken natuurlijk.

Artikel 14 Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Wij streven naar een duurzame samenwerking met onze klanten.
Mocht u toch de overeenkomst willen opzeggen dan geldt het volgende:

Overeenkomsten die we voor onbepaalde tijd aangaan, kunnen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van hoogstens 1 maand.
​Bepaalde tijd contracten kunnen tegen het einde van de bepaalde duur worden opgezegd met inachtneming van 1 maand.

Artikel 15 Betaling
Als wij u vragen een bedrag vooruit te betalen, zullen we u nooit verplichten om meer dan 50% van het totale bedrag vooraf te betalen. Tenzij u er zelf voor kiest om wel vooraf het volledige bedrag te betalen natuurlijk.
Heeft u onjuiste betaalgegevens aan ons doorgegeven? Zo ja, stuurt u dan zo spoedig mogelijk de juiste gegevens naar ons toe via secretariaat@utrechtzorg.net.
Indien u in gebreke blijft met (tijdige) betaling van de verschuldigde bedragen, hebben wij het recht om buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 16 Inschakeling derden
Voor een deel zullen we zelf de overeenkomsten uitvoeren, maar voor een deel worden er derden ingehuurd om dat te doen. Deze derden kunnen zich ook beroepen op deze algemene voorwaarden. Als klant verklaart u zich hiermee bekend en akkoord.

Artikel 17 Gebruik webwinkel
We vinden het belangrijk dat klanten goed omgaan met de algemene voorwaarden van onze webwinkel, daarom gelden er een aantal regels. Omgekeerd vinden we het ook belangrijk dat wij goed omgaan met (persoons)gegevens van onze klanten. Daarom is een privacy beleid opgesteld.

Artikel 18 Overmacht
Natuurlijk kunnen zich altijd situaties voordoen die niet te voorzien waren en die ook niet onder onze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid vallen. Voor de prestaties die we in die situaties al wel voor u verricht hebben, behouden we het recht op betaling.

Artikel 19 Persoonsgegevens
We vinden het belangrijk dat er goed wordt omgegaan met (persoons)gegevens van onze klanten. Daarom worden gegevens zorgvuldig verwerkt. Voor welke doeleinden we dit doen, kunt u vinden in ons privacy beleid.

Artikel 20 Intellectueel eigendom
Als er intellectuele eigendomsrechten rusten op het geleverde aanbod, dient u dat te respecteren.

Artikel 21 Klachtenregeling
Bent u niet tevreden of heeft u een klacht over ons aanbod? Dat vinden we erg vervelend! Neem daarom contact met ons op via secretariaat@utrechtzorg.net. We zorgen ervoor dat u binnen 14 dagen een reactie ontvangt. We zetten ons in om binnen vier weken met een oplossing te komen.

Artikel 22 Toepasselijk recht
Op de overeenkomsten die wij met u sluiten en waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 23 Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende of afwijkende bepalingen mogen natuurlijk niet ten nadele van u zijn.
Zie bijlage I voor het herroepingsformulier
Zie de Aanvullende verkoopvoorwaarden Vouchers bij aankoop van vouchers.
Zie het Privacy beleid voor de door ons gehanteerde zorgvuldigheid met betrekking tot (persoons)gegevens.